TAG:

Informatie voor het abonneren op de nieuwsbrief

Informatie voor het abonneren op de nieuwsbrief

Datum van publicatie: 11/02/2010

Informatie voor het abonneren op de nieuwsbrief, te verstrekken overeenkomstig art. 13, EU-verordening 2016/679 (AVG)

Identiteit en contacten van de gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder is Giordano Vini S.p.A (hierna: "Giordano" of "de Houder"), met maatschappelijke zetel te via Cane Guido 47 bis / 50, 12055 Diano d’Alba (CN) - BTW- en fiscaal nummer 04642870960.

Categorie persoonlijke gegevens
De verstrekte persoonlijke gegevens worden verkregen gedurende de registratie door de geïnteresseerde partij voor de commerciële Nieuwsbrief van Giordano Vini, waarvoor alleen het e-mailadres wordt verzameld.
De mededeling van dergelijke persoonlijke gegevens is optioneel. Als u echter besluit om dergelijke persoonlijke gegevens niet te verstrekken, heeft u geen toegang tot de Nieuwsbrief.

Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en bewaartermijnen
De verzamelde gegevens worden verwerkt om door te gaan met de activering van de dienst voor het periodiek verzenden van promotionele nieuwsbrieven naar het e-mailadres dat is opgegeven door de geïnteresseerde partij;
De wettelijke basis is het nakomen van precontractuele of contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, letter b): de verwerking is gericht op het beantwoorden van een specifiek verzoek van de belanghebbende;
Met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens, kan de geïnteresseerde te allen tijde verzoeken om zijn abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen door de instructies te volgen die af en toe onderaan elke mededeling zijn gedaan voor de doeleinden waarnaar in dit punt wordt verwezen (link "uitschrijven");

Voorwaarden voor de verwerking
Persoonsgegevens worden door de Houder voor de verwerking voornamelijk elektronisch verwerkt en opgeslagen in zijn eigen bedrijfsbeheersysteem. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om het verlies of de wijziging van gegevens - zelfs onbedoeld - ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Toepassingsgebied van communicatiegegevens
Waar passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en vereisten, kunnen we uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen doorgeven aan de volgende categorieën onderwerpen:
Externe dienstverleners die namens ons optreden (inclusief externe consultants, zakenpartners en professionals, IT-consultants en technisch ondersteunend personeel die controles en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren op onze IT-systemen);
Externe leveranciers van IT- en gegevensanalyse diensten
Plaats van verwerking en overdracht van gegevens naar niet-EU-landen
De verwerking, inclusief opslag, van persoonlijke gegevens vindt plaats op servers die eigendom zijn van de eigenaar en / of externe bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers, gelegen binnen de Europese Unie. Persoonlijke gegevens kunnen echter worden overgedragen aan derde landen, voornamelijk voor IT- en gegevensanalyse diensten, door contractuele clausules vast te stellen waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 voor de overdracht van persoonsgegevens aan houders in derde landen, in naleving van de bepalingen van art. 46, AVG en, indien van toepassing voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarbij hij een belanghebbende partij is, in overeenstemming met de bepalingen van art. 49, lid 1, letter b), AVG.

Rechten van belanghebbenden op grond van artikelen 15-22 AVG
Door te schrijven naar de Gegevensbeheerder op het postadres Giordano Vini S.p.A. via G. Cane 47bis / 50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of naar het e-mailadres privacy@giordanovini.it, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang (artikel 15, AVG), rectificatie (art. 16, AVG), wissen en vergetelheid (artikel 17, AVG), beperking van de verwerking (artikel 18, AVG), kennisgevingsplicht in geval van rectificatie of wissing (artikel 19, AVG), overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20, AVG), intrekking van toestemming, bezwaar tegen verwerking (artikel 21, AVG) om legitieme redenen of voor het verzenden van marketing- en directe verkoopcommunicatie, zelfs beperkt tot een of meer contactmiddelen (bijvoorbeeld: per post en / of e-mail en / of telefoon), evenals zich verzetten tegen profilering (artikel 22, AVG) indien verbonden met direct marketing. De geïnteresseerde kan op elk moment een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van gegevensverwerkers en derden aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit
De belanghebbende heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, die in Italië de Garantiegever is voor de Bescherming van Persoonsgegevens - Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) - www.garanteprivacy.it, door een e-mail te sturen naar protocollo@pec.gpdp.it, gebruikmakend van het model op de website van de Autoriteit.

Functionaris voor gegevensbescherming
De Functionaris voor Gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dpo@giordanovini.it voor informatie over gegevensverwerking.