INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS OM ZICH OP DE SITE TE REGISTREREN

Informatie voor internetgebruikers om zich te registreren op de site te verstrekken overeenkomstig art. 13, EU-verordening 2016 / 679 (AVG)

Identiteit en contacten van de gegevensbeheerder 
De gegevensbeheerder is Giordano Vini S.p.A (hierna: "Giordano" of "de Houder"), met maatschappelijke zetel te via Cane Guido 47 bis / 50, 12055 Diano d’Alba (CN) - BTW- en Fiscaal nummer 04642870960.

Categorie van persoonlijke gegevens
De verstrekte persoonlijke gegevens worden verkregen:
bij het aanmaken van een gebruikersaccount op onze website, waarbij de geïnteresseerde wordt uitgenodigd om de volgende persoonlijke gegevens in te voeren:

  • Verplichte gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord gekozen om toegang te krijgen tot de sitediensten; als u besluit om dergelijke persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u geen gebruikersaccount creëren.
  • Optionele gegevens: adres, gsm en / of vast telefoonnummer voor postzendingen bij vervolgbestellingen; als u besluit om dergelijke persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u dit later alsnog doen op het moment van de bestelling.

Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en bewaartermijnen
De verzamelde gegevens worden verwerkt om het registratieverzoek te verwerken en het gebruikersprofiel voor het e-commercegebied op de Giordano-website te activeren.
De wettelijke basis is art. 6, lid 1, letter b), AVG, aangezien de verwerking gericht is op het vervullen van precontractuele of contractuele verplichtingen waarbij de belanghebbende partij is (gebruik van de website en activering van de gerelateerde diensten waarom de gebruiker vraagt).
De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het aanleggen van een archief met het oog op het per e-mail verzenden van voorstellen of toekomstige initiatieven van Giordano Vini S.p.A. op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, onder f). De betrokkene kan te allen tijde vragen geen verdere communicatie meer te ontvangen via de link "uitschrijven".
De bewaartermijn van gegevens wordt bepaald op basis van de periode die nodig is om de registratie af te ronden en zolang de gebruiker is geregistreerd en de gereserveerde diensten gebruikt. De gegevens van de gebruiker (en het bijbehorende profiel) worden verwijderd als de gebruiker zelf onjuist gedrag constateert bij het navigeren op de site of bij de acties die door de gebruiker via de site worden uitgevoerd. In dit geval zal de gegevensbeheerder de bevoegde autoriteiten informeren door de gebruikersgegevens te verstrekken.

Voorwaarden voor de verwerking
Persoonsgegevens worden voornamelijk elektronisch verwerkt door de gegevensbeheerder en worden opgeslagen op servers binnen zijn eigen bedrijfsbeheersysteem en / of door derde partijen die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om het verlies of de wijziging van gegevens - zelfs onbedoeld - onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

Toepassingsgebied van communicatiegegevens
Waar passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en vereisten, kunnen we uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen doorgeven aan de volgende categorieën onderwerpen:
- externe dienstverleners, die optreden als gegevensverwerkers om bepaalde diensten te verlenen ten gunste van ons bedrijf, zoals: dienstverleners op het gebied van websites of online winkels, marketingdienstverleners of dienstverleners IT-assistentie. Tijdens het verlenen van deze diensten kunnen externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en / of deze verwerken. Deze externe dienstverleners zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen en deze te verwerken in overeenstemming met de ontvangen instructies.
- Giordano kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe consultants in overeenstemming met de toepasselijke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen of wordt vertegenwoordigd door onze legitieme belangen, zoals de uitoefening van of de verdediging van juridische claims.

Plaats van verwerking en overdracht van gegevens naar niet-EU-landen
De verwerking, inclusief opslag, van persoonlijke gegevens vindt plaats op servers die eigendom zijn van de eigenaar en / of externe bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers, gelegen binnen de Europese Unie. Persoonlijke gegevens kunnen echter worden overgedragen aan derde landen, voornamelijk voor IT- en gegevensanalyse diensten, door contractuele clausules vast te stellen waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 voor de overdracht van persoonsgegevens aan houders in derde landen, in naleving van de bepalingen van art. 46, AVG en, indien van toepassing voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarbij de belanghebbende partij is, in overeenstemming met de bepalingen van art. 49, lid 1, letter b), AVG.

Rechten van belanghebbenden op grond van artikelen 15-22 AVG
Door te schrijven naar de Gegevensbeheerder op het postadres Giordano Vini S.p.A. via G. Cane 47bis / 50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of naar het e-mailadres privacy@giordanovini.it, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang (artikel 15, AVG), rectificatie (art. 16, AVG), wissen en vergetelheid (artikel 17, AVG), beperking van de verwerking (artikel 18, AVG), melding in geval van rectificatie of wissen (artikel 19, AVG), overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20, AVG), intrekking van toestemming, bezwaar tegen verwerking (artikel 21, AVG) om legitieme redenen of voor het verzenden van marketing- en directe verkoopcommunicatie, zelfs beperkt tot een of meer contactmiddelen (bijvoorbeeld: per post en / of e-mail en / of telefoon), evenals zich verzetten tegen profilering (artikel 22, AVG) indien gekoppeld aan direct marketing. De geïnteresseerde kan op elk moment een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van gegevensverwerkers en derden aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit
De belanghebbende heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, die in Italië de Garantiegever is voor de Bescherming van Persoonsgegevens - Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) - www.garanteprivacy.it, door een e-mail te sturen naar protocollo@pec.gpdp.it, gebruikmakend van het model op de website van de Autoriteit.

Functionaris voor gegevensbescherming
De Functionaris voor Gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dpo@giordanovini.it voor informatie over gegevensverwerking.