PRIVACYBELEID

INLEIDING
Giordano Vini SpA (hierna te noemen “het bedrijf” of “Giordano”) vindt de gegevensbescherming en de handhaving van uw grondrechten en uw privacy van het allergrootste belang. Omdat het internet bepaalde risico’s met zich meebrengt voor wat betreft persoonlijke gegevens, doet Giordano er alles aan om de gedragsregels, zoals die worden voorgeschreven door het Italiaanse wetsbesluit van 30 juni 2003, nr. 196 (Italiaanse code inzake de bescherming van persoonsgegevens; hierna te noemen “privacycode”) na te leven. Daardoor biedt het bedrijf u de mogelijkheid om veilig op het internet te surfen. Bovendien informeren wij u over onze uitgangspunten inzake de gegevensbescherming, zodra u ons uw gegevens schriftelijk of telefonisch heeft medegedeeld. Deze uitgangspunten kunnen verschillen afhankelijk van toekomstige wetswijzigingen. Daarom verzoeken wij u om regelmatig het privacybeleid op onze homepage te lezen. Wij verzoeken u de onderstaande uitgangspunten, volgens welke Giordano uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, zorgvuldig te lezen. Giordano streeft er steeds naar om de gebruikers van deze homepage evenals de klanten in het algemeen, ongeacht of dit bestaande of potentieel nieuwe klanten zijn (hierna te noemen “geïnteresseerde(n)”) de juiste service te bieden.

UITGANGSPUNTEN VOOR HET PRIVACYBELEID

GIORDANO

Hierna een samenvatting van ons privacybeleid:

 1. Door een bezoek aan de homepage van Giordano wordt u geïnformeerd over actualiteiten en hebben geregistreerde gebruikers toegang tot hun persoonlijke deel van de website.
 2. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden die door de geïnteresseerde in het kader van de service verstrekt door de website worden opgegeven.
 3. Op de harde schijf van de computer van de gebruiker zullen technische cookies,en als u uw toestemming hebt gegeven, profilering cookies, opgeslagen worden.
 4. De gebruiker kan zich inschrijven in sociale groepen van Giordano.
 5. Openbaarmaking van uw gegevens aan derden, door ons zorgvuldig geselecteerd, kan nodig zijn als instrument voor de uitdrukkelijk verzochte doeleinden.
 6. De geïnteresseerde zal geïnformeerd worden als zijn gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor activiteiten met betrekking tot zijn belangen. Zijn gegevens zullen aan derden verstrekt worden indien daartoe verplicht door de wet, regelgevingen of communautaire normen.
 7. Uw gegevens kunnen voor reclameacties via e-mail alleen door derden worden gebruikt nadat u zich hiermee van tevoren akkoord heeft verklaard.
 8. Aan het verzoek tot wissen, wijziging of aanvulling van de persoonlijke gegevens evenals bezwaren tegen het gebruik van deze gegevens in strijd met de wet en voor de toezending van reclamemails of andere reclamedoeleinden (schriftelijk en telefonische reclame) moet worden voldaan;
 9. Het rechtmatig gebruik en de vertrouwelijke omgang met uw persoonlijke gegevens worden o.a. gegarandeerd door de toepassing van de vereiste veiligheidsmaatregelen.


INFORMATIE KRACHTENS ART. 13, ITALIAANS WETSBESLUIT 196/2003

Zoals ook al vermeld bij de registratie op onze homepage – waar u uw persoonlijke gegevens opgeeft – om gebruik te maken van de verstrekte sevice op onze website, worden uw gegevens gebruikt voor de verwerking en afhandeling van uw bestelling of van de door u aangevraagde service. Met de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens willen wij:

 1. de mogelijkheid bieden om op onze homepage in te loggen, om geïnteresseerden te kunnen informeren over de actualiteiten bij Giordano, en bovendien de mogelijkheid bieden lid te worden van de Wine Club en toegang te bieden tot de informatie die is te vinden op uw "persoonlijke deel" van onze internetsite;
 2. de mogelijkheid bieden om alle op de homepage aangeboden producten te kopen;
 3. de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de sociale groepen van Giordano;
 4. de door de geïnteresseerde aangevraagde newsletter versturen.

Op papier of per telefoon beschikbaar gestelde gegevens worden door Giordano uitsluitend gebruikt voor de orderverwerking, voor aanvragen van de geïnteresseerde en voor de toezending van product- en service-actualiteiten van het bedrijf.
De persoonlijke gegevens die u ons online of schriftelijk ter beschikking stelt, zijn beslist noodzakelijk voor de orderafhandeling. Indien u ons deze gegevens niet beschikbaar stelt, kunnen wij helaas niet aan uw wensen voldoen. Gegevens die dringend nodig zijn voor de orderafhandeling, worden op het onlineformulier aangegeven met een asterisk. Alle andere gegevens kunt u vrijwillig verstrekken. Hetzelfde geldt ook voor alle andere formulieren die u per post heeft ontvangen.
De verzameling en registratie van gegevens, in het kader van deze website,  gebeurt bij Giordano zowel op papier als ook elektronisch of telefonisch, afhankelijk van de bedoeling van de gegevensverzameling en rekening houdende met de geldende veiligheidsmaatregelen en in overeenstemming met de bepalingen in de verklaringen inzake de gegevensbescherming, zoals deze aan de geïnteresseerde in de diverse contactfasen worden gegeven.
Voor de uitvoering van de door de geïnteresseerde aangevraagde diensten worden de gegevens aan derden ter beschikking gesteld die deze gegevens gebruiken om de diverse noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bijv. aan logistieke bedrijven in verband met de verzending van de bestelde goederen). De gegevens kunnen ook aan derden beschikbaar worden gesteld die deze gegevens om juridische redenen nodig hebben. Rekening houdende met de betreffende privacycode gebruikt Giordano de gegevens ook voor het versturen van reclame e-mails over zijn eigen producten, vergelijkbaar met de reeds bestelde producten, waarbij de klant te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor dit doel. Deze regeling geldt ook voor aanbiedingen, in overeenstemming met de voorschriften van de norm voor bescherming van de consumenten, die via de post worden verstuurd. Alleen indien de klant zich nadrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, eventueel ook telefonisch, mag Giordano de gegevens gebruiken voor telefonische verkoopactiviteiten of voor marktonderzoek. Alleen na voorafgaande akkoordverklaring van de geïnteresseerde mag Giordano de gegevens gebruiken voor de verzending van reclame e-mails over producten van partnerbedrijven. Een lijst van deze partnerbedrijven kan direct bij Giordano ter inzage worden aangevraagd.
De gegevens van de geregistreerde gebruikers worden ook gebruikt voor de toezending van productinformatie van Giordano die door de gebruiker is aangevraagd en voor de toezending van de eventueel aangevraagde newsletter. Uw persoonlijke gegevens worden aan medewerkers beschikbaar gesteld die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de bovengenoemde diensten, voor wie de toegang tot deze gegevens beslist noodzakelijk is en die hiervoor van Giordano toestemming hebben gekregen. De afdelingen van deze medewerkers worden altijd vermeld in de betreffende verklaring inzake de gegevensbescherming. Over het algemeen betreft het hier medewerkers die werkzaam zijn op de afdeling administratie, geautomatiseerde gegevensverwerking, klantenservice, marketing en in het callcenter.
Uw gegevens kunnen aan derde partijen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan normen of regelgevingenof op specifiek verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en toezichthoudende instanties voor de preventie en bestrijding van de criminaliteit.
De persoonsgegevens zullen niet openbaar gemaakt wordentenzij binnen de beperkingen van de service waarvan u gebruik maakt, en met voorafgaande toestemming van de geïnteresseerde.
Giordano Vini Spa – gevestigd in Via Cane Guido 47 tot 50, 12050 Valle Talloria di Diano d’Alba (CN) – is volgens de privacycode verantwoordelijk voor een correcte bescherming van uw persoonsgegevens en kan overeenkomstig de diverse verklaringen inzake de gegevensbescherming zelf beslissen hoe, waarom en met welke middelen deze worden verzameld en bewerkt. Giordano bepaalt ook de veiligheidsmaatregelen die getroffen worden om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens veilig te stellen.
Het recht op wissen, wijzigen en corrigeren of aanvullen van de vrijwillig beschikbaar gestelde gegevens, evenals de blokkering, anonimisering hiervan of het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden wordt gegarandeerd. Door deze rechten heeft u te allen tijde de mogelijkheid de juiste omgang met uw gegevens te controleren.
Deze rechten kunt u te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail via privacy@giordanowijnen.nl of een schriftelijk verzoek te richten aan Via Cane Guido 47 tot 50, 12050 Valle Talloria di Diano d’Alba CN – Italië. De rechten waarover het art. 7, Italiaans wetsbesluit 196/2003, worden hieronder uiteengezet.U heeft in het bijzonder recht op:

 1. bevestiging voor wat de eventuele opslag van uw gegevens betreft en over de herkomst hiervan; En u heeft recht op informatie over de reden en het doel van de gegevensregistratie indien dit elektronisch gebeurt. Indien geen bijzondere redenen hiervoor zijn, mag een dergelijk verzoek slechts 1 keer in de 3 maanden worden ingediend;
 2. wissen, anonimiseren of blokkeren van de gegevens bij misbruik volgens de wet;
 3. update, correctie of aanvulling van de gegevens, wanneer u dat wenst;
 4. bezwaar tegen het gebruik van bepaalde of alle gegevens
 5. bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor de verzending van reclame en interactief informatiemateriaal.

Met de uitoefening van deze rechten zal het mogelijk zijn om het gebruik van uw gegevens te controleren, ook na dat ze werden verstrekt.

RAADPLEGING, WIJZIGING EN ANNULERING VAN PERSOONSGEGEVENS– RECHTEN ART. 7, ITALIAANS WETSBESLUIT 196/2003

Deze rechten kunnen op elk ogenblik kosteloos worden uitgeoefend door te schrijven naar privacy@giordanovini.it, (in alternatief: Giordano Vini Spa – met zetel  in Via Cane Guido 47bis50, 12050 Valle Talloria di Diano d’Alba (CN)), de rechten waaroverart. 7, Italiaans wetsbesluit 196/2003, hieronder uiteengezet. U heeft recht op:

 1. bevestiging voor wat de eventuele opslag van uw gegevens betreft en over de herkomst hiervan; En u heeft recht op informatie over de reden en het doel van de gegevensregistratie indien dit elektronisch gebeurt. Indien geen bijzondere redenen hiervoor zijn, mag een dergelijk verzoek slechts 1 keer in de 3 maanden worden ingediend; 
 2. wissen, anonimiseren of blokkeren van de gegevens bij misbruik volgens de wet;
 3. update, correctie of aanvulling van de gegevens, wanneer u dat wenst;  
 4. bezwaar tegen het gebruik van bepaalde of alle gegevens;
 5. bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor de verzending van reclame en promotiemateriaal, enquêtes, marktonderzoek, profilering en interactieve informatie.

GEGEVENSGEMACHTIGDEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Giordano handmatig, elektronisch of telefonisch worden geregistreerd. Dit kan ook door derden gebeuren (zoals transportondernemingen die met de verzending van uw goederen zijn belast), voor zover deze derden over de vereiste ervaring en technische vaardigheden beschikken, professioneel werken en betrouwbaar zijn. Dit is nodig om u de beste service te kunnen bieden en om aan uw wensen te voldoen, uiteraard wordt daarbij de veiligheid van de betreffende informatie gegarandeerd. U kunt een volledige en actuele lijst van de gegevensgemachtigden opvragen: per e-mail aan privacy@giordanowijnen.nl of per post aan bovengenoemd adres.

DERDE PARTIJEN WAARAAN UW GEGEVENS WORDEN MEEGEDEELD

Voor de afhandeling van de order en de dienstverlening kunnen uw gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, die dan aansprakelijk zijn voor de gegevensverwerking. Om aan verplichtingen krachtens de wet of krachtens andere wettelijke voorschriften te voldoen, kunnen de gegevens ook ter beschikking worden gesteld aan toezichthoudende instanties. Zoals reeds vermeld kunnen de gegevens door Giordano worden gebruikt, voor zover u zich daarmee akkoord heeft verklaard, om reclamemails te versturen van producten of diensten van andere bedrijven werkzaam in de sectorteleverkoop, e-commerce, in de marketing- en reclamediensten. In elk geval zullen de gegevens nooit doorgegeven worden.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE WORDEN DEZE BIJ GIORDANO GEBRUIKT?

Cookies zijn gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf van uw pc en die door uw browser aan een webserver worden gestuurd en betrekking hebben op uw internetgebruik. Deze gegevens bevatten dus informatie over de door u bezochte websites en diensten en welke mogelijkheden tijdens de navigatie in beeld werden gebracht.
Deze informatie wordt dus niet vrijwillig en direct verstrekt maar vertelt iets over het internetgebruik van de gebruiker. Wij willen u erop wijzen dat de informatie die via cookies wordt verstrekt, enkel ertoe dient om ons te helpen de technische aspecten van de navigatie te verbeteren zodat u nog sneller toegang krijgt tot onze website en de aanbiedingen hierop en om de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van het surfen te verbeteren.
Ook profilering cookies kunnen gebruikt worden, voor zover u zich daarmee akkoord heeft verklaard, om een profiel van de gebruiker te scheppen op basis van de delen van de website of de uitgevoerde handelingen op deze website of op basis van zijn surfen in internet.
Het gebruik van de zogenoemde Sessiecookies (die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser)is strikt beperkt tot de overdrachtvan sessie-id's (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server) vereist voor een veilige en efficiënte exploratie van de website. De sessiecookies gebruikt in deze websitevoorkomen het gebruik van andere technologieën die de privacy van de gebruikers in gevaar kunnen brengen en laten de verwerving van de persoonsgegevens van de gebruiker niet toe. In elk  geval, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt ontvangen en u kunt beslissen of u de cookie wilt accepteren.
Voor meer informatieover ons beleidinzakecookies, rechtstreeks of viaderdenverzameld, gelieve onze uitgebreide informatie te lezen door HIER te klikken.

NAVIGATIEGEGEVENS

De computersystemen en software procedures die worden gebruikt voor de werking van deze website, verwerven een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale uitvoering. De overdracht van deze persoonsgegevens is een impliciet onderdeel van de internet communicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld met als doel deze te associëren met de geïdentificeerde personen, maar die door haar eigenschappen, middels bewerking en vergelijking met gegevens verkregen door derden, zou kunnen leiden tot de identificatie van de gebruikers. Deze categorie gegevens bevat onder andere de IP-adressen of de domeinnamen van de computers van degenen die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de grootte van het bestand verkregen met het antwoord, de numerieke code van het antwoord van de server (successful, error, etc.) en andere parameters van het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en om de juiste werking ervan te controleren en worden direct nadat deze verwerkt zijn, verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen in het geval van een hypothetisch computermisdrijf dat schade toebrengt aan de Website.

DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Giordano treft de juiste veiligheidsmaatregelen teneinde de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Conform de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming zijn technische, logistieke en organisatorische maatregelen getroffen om schade aan, (toevallig) verlies van, wijzigingen en ondeskundig en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Dezelfde veiligheidsmaatregelen worden ook door derden toegepast (d.w.z. derden die in onze opdracht handelen), aan wie Giordano gebruikmaking van uw gegevens heeft toegestaan. Giordano is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die door de gebruiker is verstrekt (bijvoorbeeld de juistheid van het e-mailadres of verzendadres of andere gegevens) of voor de juistheid van andere informatie over de gebruiker die door derden met frauduleuze bedoelingen zijn verstrekt.

VEILIG KOPEN MET CREDITCARDS

Bij online-aankopen moet informatie worden verstrekt ter identificatie van de creditcard en de eigenaar hiervan. Giordano heeft geen toegang tot deze gegevens omdat tijdens de transactie de gegevens van de creditcard (kaartnummer, vervaldatum, eigenaar) tussen de uitgever van de creditcard en de bank van de koper worden uitgewisseld. Het verkrijgen van deze gegevens, de bewerking hiervan en de in verband hiermee te treffen veiligheidsmaatregelen vinden dus plaats volgens voorschrift van de kredietinstellingen via welke de eigenaar van de creditcard zijn financiële transacties afhandelt. Giordano is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeoorloofd of frauduleus gebruik van uw creditcard door derden.